ŻYLETKOWY NOŻYK do nacinania wyrośniętego ciasta

27.90 

SKU: DA29361 Kategoria:

Opis

ŻYLETKOWY NOŻYK do naci­na­nia wyro­śnię­te­go cia­sta + 5 wymien­nych żyletek,długość 19 cm. Połą­cze­nie sta­li nie­rdzew­nej i drew­nia­ne­go uchwytu.

Dzię­ki bar­dzo ostre­mu ostrzu żyle­tek, z łatwo­ścią pona­ci­nasz wyro­śnię­te ciasto.

 

żylet­ko­wy nożyk do chle­ba na zakwa­sie doce­nią domo­wi pie­ka­rze i piekarki.
za pomo­cą ostre­go ostrza żyle­tek natniesz chle­bo­we lub inne cia­sto tuż przed wło­że­niem do piekarnika.
naci­na­niem możesz ozdo­bić chleb, ale też kla­sycz­nym cię­ciem osią­gniesz to, że chleb nie popę­ka z boku pod­czas pie­cze­nia i pięk­nie się upiecze.