Mobilny regał SLIM BOX 18 cm z transparentnymi szufladkami

375.49 

SKU: DA31052 Kategoria:

Opis

Mobil­ny regał z trans­pa­rent­ny­mi szu­flad­ka­mi, 5 szu­flad. Wyko­na­no z solid­ne­go plastiku.Wymiary: 18 x 43,5 cm cm (z uchwy­tem 46,5 cm) x wys. 103 cm.
 “SZEROKOŚĆ TYLKO 18 CM…”
 

 

SLIM BOX REGAL

Wyko­rzy­stasz w wąskich miej­scach i posze­rzysz w ten spo­sób prze­strzeń do prze­cho­wy­wa­nia np. obok pral­ki, mebli kuchen­nych lub WC.

 

 

Moż­na tak­że zasto­so­wać jako prak­tycz­ny box do skła­do­wa­nia ubrań w szat­ni lub do prze­cho­wa­nia zaba­wek w poko­ju dziecięcym…
Rów­nież w salo­nie znaj­dą swo­je mie­sce do skła­do­wa­nia rze­czy w domu…