TRIO REGAL trzypiętrowy regał, z 3 głębokimi kolorowymi pudełkami

186.79 

SKU: DA29251 Kategoria:

Opis

Trzy­pię­tro­wy regał z utwar­dza­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go, z 3 głę­bo­ki­mi­ko­lo­ro­wy­mi pudeł­ka­mi (wymia­ry wewnętrz­ne ok. 34 x 22 x 21 cm),4 kół­ka dla łatwej mani­pu­la­cji. Wymia­ry: 39 x 25,5 x 94 cm.

 

Wyko­rzy­stasz w poko­ju dzie­cię­cym na zabaw­ki, kloc­ki, plu­sza­ki, ale tak­że na drob­ną dzie­cię­cą odzież, pie­lu­chy, przy­bo­ry do prze­wi­ja­nia itd….