3 szt. naturalne wełniane kule do suszarki, SUSZARKOKULE

46.90 

SKU: DA29131 Kategoria:

Opis

3 szt. SUSZARKOKULE, natu­ral­ne weł­nia­ne kule do suszar­ki w prak­tycz­nym­ba­weł­nia­nym worecz­ku tek­styl­nym, śred­ni­ca kuli ok. 7 cm.

CZY WIESZ, że…

uży­wa­jąc weł­nia­nych kul do suszar­ki oszczę­dzasz czas i ener­gię = skra­casz pro­ces susze­nia nawet o 20%, ponie­waż weł­na pochła­nia reszt­ki wil­go­ci i pod­czas ruchu w bęb­nie suszar­ki kule oddzie­la­ją pra­nie od sie­bie, aby gorą­ce powie­trze mogło efek­tyw­niej cyrkulować.

 
SUSZARKOKULE są natu­ral­ne i EKOLOGICZNE
W peł­ni zastę­pu­ją jed­no­ra­zo­we i nie­eko­lo­gicz­ne syn­te­tycz­ne chu­s­tecz­ki do suszar­ki (ze sztucz­nych włókien).Proponujemy Ci przy­ja­zną natu­rze alter­na­ty­wę z praw­dzi­wej owczej weł­ny, z któ­rą zaosz­czę­dzisz na zaku­pie­nie­eko­lo­gicz­nych sztucz­nych chu­s­te­czek do suszarki.Oszczędzasz przy­ro­dę i pieniądze.