Tablicowa mata rysunkowa + 4 mocne kredy

30.81 

SKU: DA29064 Kategoria:

Opis

Tabli­co­wa mata rysun­ko­wa + 4 solid­ne kre­dy bez pyłu, z tyłu etui na kredy.Wymiary 45 x 30 cm.
Rysun­ko­wa pod­kład­ka wspie­ra pre­cy­zję i kre­atyw­no­śćo­raz może pozy­tyw­nie wpły­nąć na dzie­cię­cą kon­cen­tra­cję i koor­dy­na­cję ruchową.

 

mata rysun­ko­wa dla zabaw­ne­go malo­wa­nia kredą
nary­suj lub poko­lo­ruj naszki­co­wa­ny obra­zek kredą
pod­kład­kę łatwo wytrzesz wil­got­ną szmat­ką lub gąb­ką i możesz ryso­wać ponownie

Bez bała­ga­nu pod­czas ryso­wa­nia = kre­dy są roz­pusz­czal­ne w wodzie i nie pylą!
Prze­zna­czo­no dla dzie­ci powy­żej 3 roku życia. Mate­riał: PESPCV.