2 szt. SILISASANKA, silikonowa rękawica, do mycia powierzchni

56.90 

SKU: DA25812 Kategoria:

Opis

2 szt. SILISASANKA, sili­ko­no­wa ręka­wi­ca do mycia i czysz­cze­nia powierzchni,na dło­ni sili­ko­no­wy „czy­ścik” dla łatwe­go usu­wa­nia zanieczyszczeń.Na koń­cu ręka­wic oczko do zawie­sze­nia. Roz­miar uni­wer­sal­ny, wymia­ry ok. 15,5 x 34 cm.

wyko­rzy­stasz na przy­kład w kuch­ni do mycia naczyń, czysz­cze­nia skó­rek jakich­kol­wiek owo­ców lub warzyw
w łazien­ce znaj­dą zasto­so­wa­nie jako ochro­na przed środ­ka­mi czy­sto­ści, a tak­że pomo­gą usu­wać gru­be zabru­dze­nia i kamień wodny. 
pomo­gą Ci tak­że pozbyć się wło­sów z tekstyliów
wyczy­ścisz  sie­dze­nia w samochodzie
i możesz wyko­rzy­stać je rów­nież do mycia auta
wpo­łą­cze­niu ze środ­kiem czysz­czą­cym GOBELINO dzia­ła­ją też jako prak­tycz­ny sprzęt pio­rą­cy (meble tapi­ce­ro­wa­ne, fote­le samo­cho­do­we, dywany).

ZASTOSOWANIE W KAŻDYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM! OD CZYSZCZENIA ŁAZIENKI AŻ PO CZESANIE ZWIERZĄT DOMOWYCH!

 

łatwo wycze­szesz też sierść swo­je­go zwierzaka