ANATOMIXX STOPIEŃ WC® dla naturalnej pozycji podczas opróżniania

75.90 

SKU: DA23551 Kategoria:

Opis

Sto­pień ANATOMIXX, ukształ­to­wa­ny podest do WC z wytrzy­ma­łe­go pla­sti­ku, na górze anty­po­śli­zgo­we “sto­py”. Maks. wymia­ry: 48 x 33,5 x 20,5 cm.
 

Jak to działa?

Sto­pień naśla­du­je natu­ral­ną pozy­cję, pozo­sta­wia­jąc kom­fort kla­sycz­nych toalet.
Umoż­li­wia zdro­we zała­twia­nie potrzeb pod kątem 35 °, dzię­ki opty­mal­ne­mu kąto­wi jeli­ta gru­be­go, opróż­nia­nie bez wysiłku.

 
“Nor­mal­ne sie­dze­nie w toa­le­cie zmu­sza nas do par­cia. Udo­wod­nio­no, że opróż­nia­nie w przy­sia­dze jest mniej uciąż­li­we i szyb­sze (dzię­ki mak­sy­mal­ne­mu roz­luź­nie­niu mię­śnia odbytu)! …”
 

 

jeli­to pod­czas sie­dze­nia 90° = nie­zdro­wa pozycja
jeli­to w przy­sia­dze 35° = zdro­wa pozycja

 
 

 
Zdro­we wypróż­nia­nie pod kątem 35°

Zapo­bie­ga­nie lub łago­dze­nie pro­ble­mów jeli­to­wych, takich jak zapar­cia, hemo­ro­idy, cho­ro­ba Leśniowskiego-Crohna …

 
 

 

sto­pień moż­na z łatwo­ścią prak­tycz­nie wsu­nąć pod kla­sycz­ne WC i korzy­stać tyl­ko w razie potrzeby
lub w przy­pad­ku inne­go rodza­ju toa­le­ty, ze wzglę­du na wąski kształt, posta­wić obok musz­li klozetowej.