JAJOWAR foremka do mikrofalówki na jajka sadzone, cztery serca

18.90 

SKU: DA21351 Kategoria:

Opis

Jajo­war for­ma na jaj­ka sadzo­ne do kuchen­ki mikro­fa­lo­wej z prak­tycz­nym wie­kiemz otwo­rem odpro­wa­dza­ją­cym parę. Wyko­na­na z trwa­łe­go two­rzy­wa sztucznego,odpowiednia do zmy­war­ki, kuchen­ki mikro­fa­lo­wej, lodów­ki i zamra­żar­ki. Podzie­lo­na na 4 czę­ściw kształ­cie ser­ca o wiel­ko­ści 9 x 8 centymetrów.
Cał­ko­wi­ta śred­ni­ca 20 cm, wyso­kość z pokryw­ką 5 cm.
Pro­ste przy­go­to­wa­nie jajek sadzo­nych w cią­gu kil­ku minut.Przygotujesz w niej aż czte­ry jaj­ka w kształ­cie serca.
Dłu­gość przy­go­to­wa­nia zale­ży od wydaj­no­ści pie­ca, wiel­ko­ści jajek i ilo­ści doda­nych składników.Przed wbi­ciem jaj­ka do for­mu moż­na ją lek­ko natrzeć masłem w celu łatwe­go wycią­ga­nia “serduszek”.Rozbite jaja wytrzy­mu­ją do 70% mocy kuchen­ki. Lepiej powo­li wbi­jać, a do roz­bi­te­go jaj­ka, przed wło­że­niem do kuchen­ki, moż­na doda­wać inne skład­ni­ki – szyn­kę, ser, zio­ła, por, cebulkę…