2w1 niegarbiąca przegubowa miotełka z wyczesującą szufelką

65.79 

SKU: DA14465 Kategoria:

Opis

2w1 nie­gar­bią­ca zmiot­ka z wycze­su­ją­cą szu­fel­ką, szczot­kę z eks­tra cien­kim wło­siem­moż­na prze­chy­lać na boki, w gór­nej czę­ści łopat­ki ząb­ki do oczysz­cze­nia zmiotki,połączenie pla­sti­ku i meta­lu. Wymia­ry szu­fel­ki: 25 x 25 x 95 cm, mio­teł­ki 25 x 2,5 x 95 cm,wysokość po zawie­sze­niu szczot­ki 115 cm.

WYGODNE SPRZĄTANIE- nigdy wię­cej bólu ple­ców pod­czas zamiatania…”

 

ergo­no­micz­ny uchwyt z anty­po­śli­zgo­wym wykoń­cze­niem dla wygod­ne­go sprzątania
dzię­ki dłu­giej ręko­je­ści nie musisz się schylać

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA = pomy­sło­wy spo­sób wieszania.

 

 

dłu­gą zmiot­kę moż­na wygod­nie zawie­sić na łopatkę