Rozdrabniacz i przedzielacz leków z pojemnikiem 4w1

24.29 

Opis

Wymia­ry: śred­ni­ca 4 cm, wyso­kość 6,5 cm. Wyko­na­ny z pla­sti­ku i metalu.
1) w gór­nej czę­ści jest ostrze do dzie­le­nia table­tek na połów­ki; 2) w środ­ko­wej czę­ści znaj­du­je się dwu­ko­mo­ro­wy pojem­nik na tabletki;3) pod zasob­ni­kiem umiesz­czo­ny jest kube­czek do popi­cia tabletek;4) od spodu znaj­du­je się kru­szar­ka table­tek (jed­nym obro­tem zmiaż­dzysz tabletkę).