Maska na oczy

10.90 

SKU: FC17851 Kategoria:

Opis

MASKA NA OCZY wyko­na­na z przy­jem­ne­go mate­ria­łu, dopa­su­jesz jąza pomo­cą ela­stycz­nych pasków z regu­la­cją na rzep. Ide­al­na do każ­dej twarzy.
Wymia­ry: 22 x 8,5 cm

 

zapew­nia ide­al­ną ciem­ność, a tym samym nie­zbęd­ną rege­ne­ra­cję orga­ni­zmu w cza­sie snu
uży­jesz jej rów­nież pod­czas podró­ży samo­lo­ta­mi, auto­bu­sem, wszę­dzie tam gdzie możesz się zrelaksować
spe­cjal­ny kształt, umoż­li­wia swo­bod­ny ruch oczu

 Nie zale­ca się pra­nia w pralce.