Sprężyna do ćwiczeń, POWER TWISTER

41.89 

SKU: DA10831 Kategoria:

Opis

Wzmac­niaj stawy
Gię­cie prę­ta to jeden z naj­sku­tecz­niej­szych tre­nin­gów, wzmac­nia mię­śnie gór­nej czę­ści cia­ła. Budu­je masę mię­śnio­wą, sty­mu­lu­je mię­snie ple­ców do rozrostu.
POWER TWISTER to pręt ze sprę­ży­ną, posia­da spe­cjal­nie wypro­fi­lo­wa­ne uchwy­ty z opa­ska­mi na nad­gar­stek. Wyko­na­ne z meta­lu i two­rzy­wa sztucz­ne­go. Wymia­ry: dłu­gość 75 cm, śred­ni­ca 3,5 cm, dłu­gość 23,5 cm