Uniwersalne etui sportowe, biodrowe

46.26 

SKU: DA95112 Kategoria:

Opis

Uni­wer­sal­ne etui jest ela­stycz­ne z podat­ną roz­cią­ga­ną kie­sze­nią z ele­men­ta­mi odblaskowymi,można zało­żyć wokół talii na ela­stycz­nym pasku zamy­ka­nym pla­sti­ko­wą klam­rą z regu­lo­wa­nym obwodem.
Dzię­ki sta­ran­ne­mu dopra­co­wa­niu deta­li ele­ganc­ki styl łączy się z czy­stą technologią.Odblaskowe naszyw­ki zapew­nia­ją dobrą widocz­ność nawet w warun­kach słab­sze­go oświetlenia.Futerał wyko­na­ny jest z nie­prze­ma­kal­nych mate­ria­łów, więc możesz tre­no­wać nawet pod­czas złej pogody.
Mate­riał: Wyko­na­no z nie­prze­ma­kal­ne­go mate­ria­łu, połą­cze­nie PU i tkaniny.
Wymia­ry: dłu­gość paska ok. 59–130 cm, dłu­gość etui ok. 23,5 cm, maks. sze­ro­kość 10 cm.