ZESTAW RELAXATION 2+1 GRATIS, piankowe mydło do rąk, perfumowany super-koncentrat + płyn zmiękczający

62.09 

SKU: CP11681 Kategoria:

Opis

Rela­xa­tion 
luk­su­so­wy zapach kosme­tycz­ny to mie­szan­ka lawen­dy, kwia­tu wani­lii i szla­chet­ne­go drewna.

Typ aro­ma­tu: bal­sa­micz­ny, kwia­to­wy, ziołowy
Gło­wa: lawen­da, rozmaryn
Ser­ce: goź­dzi­ki, igły
Pod­sta­wa: wani­lia, drze­wo sandałowe

Pach­ną­cy zestaw RELAXATION  zawiera:
Pia­no­we mydło do rąk i cia­ła RELAXATION 300 ml, wystar­czy do 3x dłu­żej niż zwy­kłe mydła do rąk. Ma dzia­ła­nie zmięk­cza­ją­ce. Zawie­ra eks­trakt z Aloe Vera.
Par­fu­ma­ge® 750 ml, per­fu­mo­wa­ny super-kon­cen­trat dla inten­syw­nej oraz dłu­go­trwa­łej woni pra­nia i miesz­ka­nia ze skład­ni­kiem neu­tra­li­zu­ją­cym pozo­sta­ło­ści środ­ków pio­rą­cych w pra­niu. Dodaj do płu­ka­nia zamiast zmięk­cza­cza. Wypeł­nisz zapa­chem pra­nie, dom i toaletę.
Płyn do płu­ka­nia tka­nin L’AVIVAGE® to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia w pral­ce lub przy pra­niu ręcz­nym. 750 ml odpo­wia­da 4,5 l kla­sycz­ne­go płynu.