OXYDOO RAPID 1+1 gratis

37.90 

SKU: CP0900 Kategoria:

Opis

OXYDOO RAPID 700 g + 700 g uni­wer­sal­ny 100% wybie­lacz i odpla­miacz na bazie­ak­tyw­ne­go tle­nu z mydłem roślin­nym w for­mie prosz­ku w opa­ko­wa­niu GREENPACK.Zestaw zawie­ra: 2  x 700 g.
RAPID to NOWA wzmoc­nio­na RECEPTURAMYDŁEM ROŚLINNYM i przede wszyst­kim natych­mia­sto­wym efek­tem DZIAŁANIA WYBIELAJĄCEGO!AKTYWNY już od 40 °C.”
 

 

Natych­mia­sto­wy efekt dzia­ła­nia wybie­la­ją­ce­go akty­wu­je się już w niż­szych tem­pe­ra­tu­rach. Ma wte­dy wię­cej cza­su na usu­nię­cie plam i zabrudzeń.
Aktyw­ny już od 40 °C.
Z mydłem roślinnym.
Poma­ga usu­wać bakterie.

 
 

 

Dosko­na­le usu­wa pla­my pig­men­to­we z dłu­go­pi­sów, farb wod­nych i barw­ni­ków z owo­ców i warzyw. Efekt wybie­la­ją­cy zauwa­żysz od razu, gdy tyl­ko w przy­go­to­wa­nym cie­płym roz­two­rze prosz­ku zaczną for­mo­wać się pęche­rzy­ki aktyw­ne­go tle­nu. Pre­pa­rat zacznie szu­mieć jak musu­ją­ca tablet­ka. Wła­śnie to jest ta moc tle­nu w sta­nie wol­nym, któ­rą potrze­bu­jesz i wyko­rzy­stasz do wal­ki z plamami.

 
 

 

OXYDOO RAPID to deter­gent, któ­ry powi­nien być dostęp­ny w każ­dym domu. To koniecz­ność. Dodaj go do dowol­ne­go środ­ka pio­rą­ce­go (żel, pro­szek, tablet­ki lub kap­suł­ki). W ten spo­sób wzmoc­nisz jego efek­ty i oso­bi­ście stwo­rzysz „super-śro­dek” o nie­zwy­kłej mocy! Zanie­czysz­cze­nia lub pla­my na pra­niu nie mają żad­nych szans. Efekt jest nad­zwy­czaj­ny i natychmiastowy.

 
 

Super pomysł

XYDOO RAPID dodaj do zbior­ni­ka na śro­dek pio­rą­cy. Lub w małej pla­sti­ko­wej miar­ce wymie­szaj pro­szek z cie­płą / gorą­cą wodą i sto­suj bez­po­śred­nio na pla­mę. Jeśli nie masz pew­no­ści co do trwa­ło­ści bar­wy pra­nia kolo­ro­we­go i oba­wiasz się efek­tu wybie­la­ją­ce­go, spró­buj nanieść tę mie­sza­ni­nę w ukry­te miej­sce i naj­pierw wypró­buj sta­bil­ność kolorów.
Mie­szan­kę tą moż­na bez obaw sto­so­wać na pra­nie bia­łe i o sta­bil­nych kolo­rach. OXYDOO RAPID doce­nią i poko­cha­ją mamy oraz bab­cie, ponie­waż dzie­ci są eks­per­ta­mi od plam. Będzie cie­szył się rów­nież popu­lar­no­ścią wśród sze­fów kuch­ni i pra­cow­ni­ków prze­my­słu spo­żyw­cze­go. Wszę­dzie tam, gdzie potrzeb­ne jest napraw­dę czy­ste jasne i bia­łe pranie.
Wymie­nio­ny powy­żej roz­twór moż­na rów­nież wyko­rzy­stać na pleśń mię­dzy płyt­ka­mi w łazien­ce i na innych powierzch­niach zmy­wal­nych. Cie­płą, gru­bą war­stwę roz­two­ru nanieś za pomo­cą gąb­ki na sple­śnia­łą powierzch­nię i pozo­staw na kil­ka minut. Sprawdź gąb­ką czy pla­ma z ple­śni znik­nę­ła. Następ­nie spłucz powierzch­nię wodą.

 
 

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Nada­je się do sto­so­wa­nia w tem­pe­ra­tu­rach JUŻ od 40 do 95 °C.
Natych­mia­sto­we dzia­ła­nie wybie­la­ją­ce już od 40 °C. Im wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra, tym lep­sze są efek­ty pra­nia, wybie­la­nia i usu­wa­nia plam. Wyż­sze tem­pe­ra­tu­ry wody zwie­lo­krot­nia­ją dzia­ła­nie OXYDOO.
Tem­pe­ra­tu­rę pra­nia zawsze dobie­raj zgod­nie z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­tów tekstyliów.

 
 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych środ­ków. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nych wypeł­nia­czy (nie­funk­cjo­nal­ne sole i podob­ne surow­ce), któ­re mają na celu jedy­nie zwięk­sza­nie cał­ko­wi­tej wagi zwy­kłych detergentów.

Dzię­ki temu śro­dek 2 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­ty, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.