5 szt. butelek na wzorki z etykietami

8.05 

SKU: AA0217 Kategoria:

Opis

Wyko­rzy­staj ten zestaw 5 bute­lek o pojem­no­ści 100 ml do two­rze­nia pró­bek dla Two­ich klien­tek i klien­tów. Robie­nie wzor­ków zwró­ci Ci się w więk­szych zamó­wie­niach od klien­tów. Zwięk­szy się tak Twój zysk. W opa­ko­wa­niu znaj­dziesz zestaw samo­przy­lep­nych ety­kiet do opi­sy­wa­nia buteleczek. 
Na życze­nie naszych klien­tów, butel­ki moż­na teraz lek­ko ści­snąć i wyci­snąć zawar­tość. Na Waszą proś­bę zwięk­szy­li­śmy rów­nież obję­tość do 100 ml – teraz nada­ją się rów­nież w podróż.
Pro­duk­ty odpo­wied­nie do robie­nia próbek

zmięk­cza­cze
żele do prania
uni­wer­sal­ne środ­ki do czysz­cze­nia i odtłuszczania
środ­ki do ręcz­ne­go zmy­wa­nia naczyń AQUATIX
żele pod prysznic
pro­duk­ty z serii Bacilex
szam­po­ny i odżyw­ki do włosów
parfumage

WSKAZÓWKA na podróż: Butel­ki speł­nia­ją nor­my lot­ni­cze IATA doty­czą­ce baga­żu kabi­no­we­go. Moż­na je wyko­rzy­stać do zapa­ko­wa­nia kosme­ty­ków do baga­żu pod­ręcz­ne­go w połą­cze­niu z Suwa­ko­wor­ka­mi o obję­to­ści 1 litr.