BILET DEDRA MEETING BRNO WIOSNA 2023

48.78 

SKU: VSTUPENKA Kategoria:

Opis

Ter­min spo­tka­nia DEDRA MEETING WIOSNA 2023 BRNO: sobo­ta 22.04.2023 od 9:30
Miej­sce spo­tka­nia DEDRA MEETING:Orea Con­gress Hotel BRNO­Křížko­vského 45847, 60300 Brno – Pisárkyhttps://www.orea.cz/hotel-congress/ 
Bile­ty na spotkanie
Na nasze spo­tka­nie wstęp mają tyl­ko zare­je­stro­wa­ni sprze­daw­cy, koor­dy­na­to­rzy i klien­ci. Każ­dy zare­je­stro­wa­ny będzie mieć moż­li­wość zaku­pu 1 bile­tu przez ten link. 1 bilet = 1 numer klien­ta. W przy­pad­ku zmia­ny wła­ści­cie­la bile­tu pro­si­my o infor­ma­cję na [email protected]. Oso­ba nie­za­re­je­stro­wa­na nie może kupić bile­tu– będzie musia­ła się zare­je­stro­wać, aby zaku­pić bilet. 
War­tość bile­tu 95 zł (500 Kč, 20€)Obniżona cena sprze­da­ży 60 zł (299 Kč, 12€) obo­wią­zu­je od roz­po­czę­cia sprze­da­ży do 10.04.2023. Po tym ter­mi­nie bilet będzie w sprze­da­ży w peł­nej cenie.
Bilet jest tyl­ko skład­ką na wyda­rze­nie. Każ­dy uczest­nik spo­tka­nia otrzy­ma pacz­kę upo­min­ko­wą o war­to­ści powy­żej 95 zł. Pakiet pre­zen­to­wy zosta­nie prze­ka­za­ny po impre­zie w Hrad­cu Králo­vé. Ilość bile­tów na spo­tka­nie będzie ograniczona.
Tak, dobrze to rozu­miesz. Zapła­cisz 60 zł za wstęp, a jeśli weź­miesz udział w wyda­rze­niu to bez­po­śred­nio na szko­le­niu jako podzię­ko­wa­nie za udział poda­ru­je­my Ci pro­duk­ty o mini­mal­nej war­to­ści 95 zł (raczej będzie­my bar­dziej hoj­ni). Jeśli nie weź­miesz udzia­łu w wyda­rze­niu, bilet prze­pa­da bez upraw­nień. Cho­dzi nam o to, aby­śmy efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­li pojem­ność sali kon­fe­ren­cyj­nej i nie mar­no­wa­li nie­po­trzeb­nie jedze­nia dla zain­te­re­so­wa­nych, któ­rzy mimo wcze­śniej­sze­go zain­te­re­so­wa­nia nie przy­cho­dzą na szkolenie.
Jak na każ­dym wyda­rze­niu orga­ni­zo­wa­nym przez naszą fir­mę zapew­ni­my wszyst­kim uczest­ni­kom poczę­stu­nek, napo­je, wspa­nia­ły obiad, kawę i her­ba­tę oraz coś dobre­go i słod­kie­go do tego. 
Wię­cej infor­ma­cji o DEDRA MEETING