EKO uniwersalny żel do prania białego i kolorowego, UNIVERSE ecoSENSITIVE

48.89 

SKU: TS9044 Kategoria:

Opis

Uni­wer­sal­ny płyn­ny EKO śro­dek pio­rą­cy do łagod­ne­go pra­nia ECOSENSITIVE UNIVERSE, 1500 ml = 30 prań, posia­da hipo­aler­gicz­ny kosme­tycz­ny zapach GOLD.

Żel pio­rą­cy ECOSENSITIVE jest wyso­ce sku­tecz­ny w usu­wa­niu zanie­czysz­czeń, ale jed­no­cze­śnie przy­ja­zny dla skó­ry i śro­do­wi­ska naturalnego.

 

zawie­ra mie­szan­kę bio­ak­tyw­nych enzy­mów BIO-SYNERGETIX *, któ­re we wza­jem­nej syner­gii usu­wa­ją sze­ro­ką ska­lę zanie­czysz­czeń pocho­dze­nia roślin­ne­go lub biologicznego
posia­da deli­kat­ne i ule­ga­ją­ce degra­da­cji w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, zawie­ra sur­fak­tant wypro­du­ko­wa­ny z ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go z lokal­nych źródeł
jest odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­wej, dla nie­mow­ląt i osób z pro­ble­ma­mi skór­ny­mi (recep­tu­ra SENSITIVE)
posia­da zapach bez alergenów

*MIESZANKA ENZYMÓW BIO-SYNERGETIX, usu­wa zanie­czysz­cze­nia ze skro­bi i cukrów, z tłusz­czów i ole­jów, zanie­czysz­cze­nia pocho­dze­nia biał­ko­we­go, mie­szan­ki pek­ty­no­we oraz zabru­dze­nia żywicz­ne. Pozo­sta­łe 2 ENZYMY z kom­plek­su BIO-SYNERGETIX dba­ją o peł­nię kolo­rów lub pięk­ną biel Two­je­go prania.

szyb­ko roz­pusz­czal­ny skon­cen­tro­wa­ny żel do pra­nia bia­łe­go i kolorowego
wyso­ce sku­tecz­ny w usu­wa­niu zanie­czysz­czeń pocho­dze­nia roślin­ne­go i bio­lo­gicz­ne­go dzię­ki mie­szan­ce enzy­mów BIO-SYNERGETIX*
zawie­ra skład­nik Sta­bi­lex® do ochro­ny kolo­rów przed blak­nię­ciem (STABILEX® OŻYWIA BARWY PRZY REGULARNYM PRANIU)
pięk­ne, żywe i peł­ne kolo­ry oraz czy­sto bia­łe pra­nie. A przy tym dozu­jesz tyl­ko poło­wę żelu niż zwy­kle. Nazy­wa się to skon­cen­tro­wa­na siła.

                 

SURFAKTANTY są deli­kat­ne, nie podraż­nia­ją skó­ry i w obec­nych cza­sach są w abso­lut­nej czo­łów­ce surow­ców w dzie­dzi­nie pro­duk­tów przy­ja­znych środowisku.

hipo­aler­gicz­ny kosme­tycz­ny zapach GOLD

nie­sa­mo­wi­ta kom­po­zy­cja czar­nej porzecz­ki i jaśmi­nu na zmy­sło­wej bazie paczu­li, wani­lii i ambry.

Gło­wa: grusz­ka, czar­na porzecz­ka, brzoskwinia.
Ser­ce: pra­li­na, jaśmin, fio­łek, ambra.
Pod­sta­wa: paczu­la, wani­lia, drewno

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

Super pomysł

Żel UNIVERSE może być uży­wa­ny do pra­nia krót­kie­go i pro­gra­mów eks­pre­so­wych. Szyb­ko się roz­pusz­cza i zaczy­na dzia­łać natychmiast.
W przy­pad­ku sil­nych miej­sco­wych plam, nałóż nie­wiel­ką ilość żelu bez­po­śred­nio na pla­mę. Żel przwie­ra do niej i zaczy­na ją roz­pusz­czać. Pozwo­li to na pra­nie w niż­szej temperaturze.
Nigdy nie pierz razem ubrań bia­łych i kolo­ro­wych. Cho­ciaż żel jest uni­wer­sal­ny, zawsze osob­no pie­rze­my bia­łe pra­nie z jasnym, a osob­no pra­nie kolo­ro­we. Infor­ma­cja jest przy­po­mi­na­na szcze­gól­nie tym, któ­rzy dopie­ro zaczy­na­ją prać.

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Nada­je się do sto­so­wa­nia w tem­pe­ra­tu­rach od 20 do 95 stop­ni Celsjusza.
Opty­mal­ne tem­pe­ra­tu­ry dla pra­nia kolo­ro­we­go są do 40 stop­ni Cel­sju­sza. Dla pra­nia o sta­bil­nych bar­wach do 60 stop­ni Cel­sju­sza lub nawet 95 stopni.
Postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi pro­du­cen­tów tekstyliów.

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści. 1,5 litra odpo­wia­da 3 litrom kla­sycz­ne­go żelu z supermarketu.

Dzię­ki temu śro­dek 2 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają..

 

Potrze­bu­jesz miarkę?

Dodaj ją do swo­je­go zamó­wie­nia pod kodem pro­duk­tu AA0239 .
Wie­lo­krot­nym sto­so­wa­niem mia­rek i pom­pek do naszych pro­duk­tów, aktyw­nie przy­czy­niasz się do zmniej­sze­nia ilo­ści odpa­dów z two­rzyw sztucznych.