EKO TABLETKI do prania dla skóry wrażliwej ECOTABS SENSITIVE

75.90 

SKU: TE0714 Kategoria:

Opis

SKONCENTROWANA SIŁA PIORĄCA.

Tablet­ki pio­rą­ce zastą­pią pro­szek do pra­nia! ECOTABS SENSITIVE tablet­ki do deli­kat­ne­go pra­nia 60 TABS = 60 prań.

RECEPTURA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.Naturalne i bio­de­gra­do­wal­ne związ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, bez optycz­nych roz­ja­śnia­czy, zapach bez alergenów.

 

Super łatwe daw­ko­wa­nie! Dozu­jesz bez­po­śred­nio do zbiornika!
Pio­rą­ca daw­ka jest odmie­rzo­na tak, aby­śmy nie musie­li się nad tym zasta­na­wiać. Po pro­stu tyl­ko roz­pa­ku­jesz tablet­kę i pie­rzesz. Jak pro­fe­sjo­na­li­sta w pralni!

Kolo­ro­we kawa­łecz­ki są wyko­na­ne z mydła roślinnego.

 

 

uni­kal­ny i bar­dzo deli­kat­ny skład zapew­ni sku­tecz­ne i bar­dzo deli­kat­ne pranie
śro­dek nie jest perfumowany
nada­je się do pra­nia dzie­cię­cych rze­czy i dla skó­ry wrażliwej
Aloe vera ma pozy­tyw­ny wpływ na skórę

 
 

Ino­wa­cyj­ny kom­pleks skład­ni­ków pio­rą­cych zapew­nia sku­tecz­nie, ale przede wszyst­kim deli­kat­ne usu­wa­nie plam. Zawie­ra też kom­pleks sub­stan­cji bio­ak­tyw­nych, któ­re usu­wa­ją  zanie­czysz­cze­nia pocho­dze­nia bio­lo­gicz­ne­go. Pozo­sta­ło­ści jedze­nia, owo­ce, tra­wę i inne…
Czy­stość pra­nia i usu­wa­nie naj­róż­niej­szych zabru­dzeń dzię­ki  skład­ni­kom aktyw­nym roz­kła­da­ją­cym zanie­czysz­cze­nia pocho­dze­nia bio­lo­gicz­ne­go pro-enzy­ma­tic sys­tem i nie­zbęd­ny ele­ment do ochro­ny pral­ki protector.
Pięk­ne, żywe i peł­ne kolo­ry oraz czy­ste bia­łe pra­nie. Jed­nak z bar­dzo deli­kat­nym skła­dem dla skóry.

 

 

 

natu­ral­ne i bio­de­gra­do­wal­ne surfaktanty
bez optycz­nych rozjaśniaczy
zapach bez alergenów

 

Super pomysł

Jeśli masz w domu dziec­ko lub ktoś z Two­jej rodzi­ny ma bar­dzo wraż­li­wą skó­rę, zale­ca­my usta­wie­nie dodat­ko­we­go płu­ka­nia w pral­ce lub wybra­nie pro­gra­mu, któ­ry pie­rze z więk­szą ilo­ścią wody. Takie roz­wią­za­nie jest pole­ca­ne tak­że przez nie­któ­rych der­ma­to­lo­gów wła­śnie po to, by pra­nie zosta­ło pra­wi­dło­wo wypłu­ka­ne. To kolej­na z porad zapo­bie­gaw­czych, któ­re powi­nien znać każ­dy, kto ma pro­ble­my ze skó­rą wrażliwą.
W przy­pad­ku pro­ble­mów z bar­dzo wraż­li­wą skó­rą zale­ca się, aby nie korzy­stać z pro­gra­mów pra­nia eks­pre­so­we­go, któ­re mają o jeden cykl płu­ka­nia mniej. (Wię­cej infor­ma­cji o pro­gra­mie znaj­dziesz w instruk­cji swo­jej pralki).

 

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Zale­ca­na tem­pe­ra­tu­ra pra­nia od 30 do 95 °C.
Postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi pro­du­cen­tów tekstyliów.

 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich objętości.

Dzię­ki temu śro­dek 2–3 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji dro­ge­rii oraz kosmetyków.