EKO proszek do ochrony pralki przed kamieniem wodnym ECOPOWER PROTECTOR

24.29 

SKU: TP0509 Kategoria:

Opis

Pro­szek do ochro­ny pral­ki przed kamie­niem ECOPOWER PROTECTOR, 1000 g.

Usu­wa związ­ki kamie­nia wodnego!

 

 

usu­wa związ­ki kamie­nia wod­ne­go i dzię­ki temu możesz dozo­wać mini­mal­ną ilość środ­ka piorącego
swo­im dzia­ła­niem zapew­ni póź­niej­sze oszczęd­no­ści ener­gii elektrycznej

DODAWAJ DO BIEŻĄCYCH ŚRODKÓW PIORĄCYCH!

 

Pro­dukt ze swo­im natu­ral­nym skła­dem nie ma nega­tyw­ne­go wpły­wu na ścieki.
 

 

Super pomysł

Jeśli będziesz regu­lar­nie uży­wać tego pro­duk­tu i doda­wać go do bie­żą­cych środ­ków pio­rą­cych, z łatwo­ścią usu­nie związ­ki kamie­nia wod­ne­go i inne osa­dy spo­wo­do­wa­ne uży­wa­niem deter­gen­tów. Swo­im dzia­la­niem zapew­ni Ci póź­niej­sze oszczęd­no­ści ener­gii elektrycznej.

 

 

Eko­lo­gia
Ten śro­dek jest wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Dzię­ki mniej­sze­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy póź­niej­szym prze­twa­rza­niu mate­ria­łów do pakowania.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 
Potrze­bu­jesz miar­kę? Dodaj ją do swo­je­go zamó­wie­nia pod kodem pro­duk­tu AA0239. W ramach eko­lo­gii pro­si­my każ­de­go klien­ta, aby nie wyrzu­cał miar­ki i sta­le z niej korzy­stał. W ten spo­sób razem zapo­bie­ga­my nie­po­trzeb­ne­mu gro­ma­dze­niu pla­sti­ków z mia­rek na wysy­pi­skach śmie­ci. Tak, mogą być prze­twa­rza­ne prze­my­sło­wo, ale czy nie lepiej, jeśli pod­dasz ją recy­klin­go­wi w domu, pozo­sta­wia­jąc ją i uży­wa­jąc na sta­łe? Dziękujemy.