1+1 gratis intensywny środek do czyszczenia pralki KAMIENIOŻER, 2x200g

24.29 

SKU: TL0047 Kategoria:

Opis

KAMIENIOŻER inten­syw­ny oczysz­czacz pral­ki– ZESTAW 1 + 1 GRATIS 2 x 200 g (wewnątrz podwój­ne­go opa­ko­wa­nia są teraz 2 woreczki!).
 

czy­sta pral­ka = czy­ste pranie

usu­wa kamień wod­ny i pozo­sta­ło­ści środ­ków piorących
usu­wa rów­nież zapach “stę­chli­zny” z pralki
zale­ca­my sto­so­wać go raz na 2 do 3 miesięcy

 
 

Super pomysł

Jeśli będziesz uży­wać tego pro­duk­tu raz na 2 do 3 mie­się­cy, z łatwo­ścią usu­nie osad z kamie­nia wod­ne­go i inne nale­cia­ło­ści spo­wo­do­wa­ne uży­wa­niem detergentów.
Wyczy­ści zarów­no bęben pral­ki, jak i spi­ra­lę grzew­czą, na któ­rej two­rzą się osa­dy kamie­nia lub osa­dza­ją pozo­sta­ło­ści deter­gen­tów. W przy­pad­ku, kie­dy z Two­je­go urzą­dze­nia wydo­by­wa się nie­przy­jem­ny zapach (stę­chli­zna), rów­nież użyj KAMIENIOŻERA (zgod­nie z instruk­cją) i zapach z pral­ki zniknie.
Pro­dukt ten pole­ca­my rów­nież klien­tom, któ­rzy prze­sta­wia­ją się na inną mar­kę pły­nu do płu­ka­nia lub środ­ka pio­rą­ce­go. W czy­stej pral­ce bez osa­dów środ­ki do pra­nia i płu­ka­nia dzia­ła­ją znacz­nie lepiej niż w brud­nym i zanie­czysz­czo­nym urządzeniu.

 
 

Eko­lo­gia
Ten śro­dek jest wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Dzię­ki mniej­sze­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy póź­niej­szym prze­twa­rza­niu mate­ria­łów do pakowania.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.