ECO żelazko w sprayu® do wyrównania zagnieceń i fałd na ubraniach

31.89 

SKU: TH0048 Kategoria:

Opis

EKO ŻELAZKOSPRAYU® o przy­jem­nym zapa­chu, wyrów­nu­ją­ce zagnie­ce­nia na ubraniach.

doce­nisz go zawsze, kie­dy nie masz moż­li­wo­ści wypra­so­wać pra­nia w kla­sycz­ny spo­sób (ulo­py, podró­że służbowe…)
żelaz­ko w sprayu wyrów­na zagnie­ce­nia i fał­dy powsta­łe na ubraniach
zawie­ra skład­nik, któ­ry zapo­bie­ga marsz­cze­niu się poje­dyn­czych włó­kien i nada­je im nie­zbęd­ną ela­stycz­ność– uła­twia prasowanie
posia­da skład­nik neu­tra­li­zu­ją­cy ładu­nek elektrostatyczny
POMOCNIK PRZY KALSYCZNYM PRASOWANIU1. SPRYSKAJ odzież2. WYPRASUJ3. DOSKONAŁY wynik
ZAMIAST PRASOWANIA1. SPRYSKAJ ubranie2. WYGŁADŹ rękoma3. GOTOWE

 

Super pomysł

Doce­nisz pod­czas podró­ży i waka­cji, gdy będziesz potrze­bo­wać wyrów­nać zagnie­ce­nia na ubra­niach z waliz­ki czy torby…
Spry­skaj ubra­nie i wygładź fał­dy lub zagnie­ce­nia dłoń­mi, goto­we! Lub wypra­suj pra­nie, a dzię­ki żelaz­ku w spre­ju będzie to łatwiejsze.

 

 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

 
 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści i opłacalności.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i wykorzystasz. 
Powsta­nie mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia nasze­go kon­cen­tra­tu wystar­czy mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin. 
Zaj­mie mniej miej­sca w domu niż kla­sycz­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczy­sczal­niach ścieków.

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do segre­ga­cji plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska wtór­nym prze­twa­rza­niem two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki po pro­stu lepiej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i  przetwarzają.