EKO spray do suszarki zamiast jednorazowych chusteczek ECODRYER ANTISTATIX

27.90 

SKU: TD0046 Kategoria:

Opis

EKO spray do suszar­ki ECODRYER ANTISTATIX o zapa­chu magic gar­den, zamiast chu­s­te­czek do usu­wa­nia ładun­ku elek­tro­sta­tycz­ne­go z pra­nia, 500 ml.

MAGIC GARDEN
to cha­rak­te­ry­stycz­na kwia­to­wo-owo­co­wa woń.

Typ aro­ma­tu: kwiatowo-owocowy
Gło­wa: brzoskwinia
Ser­ce: jaśmin, nero­li, geranium
Baza: piż­mo, drze­wo sandałowe

Ela­stil® zapo­bie­ga gnie­ce­niu poje­dyn­czych włó­kien do pra­nia i zapew­nia im ela­stycz­ność, jed­no­cze­śnie uła­twia­jąc prasowanie.
Anti­sta­ti­cum neu­tra­li­zu­je ładu­nek elek­tro­sta­tycz­ny pod­czas suszenia.
doda­ny zapach pre­mium nada pra­niu nie­zbęd­ną świeżość.
sto­so­wa­ne zamiast chu­s­te­czek do suszar­ki. Chu­s­tecz­ki do suszar­ki są nawet faj­nie, ale musisz wyrzu­cić je po jed­nym uży­ciu. A to jest mar­no­wa­nie i to nie­eko­lo­gicz­ne! Spray wystar­czy na znacz­nie dłu­żej. I ma takie samo dzia­ła­nie jak wspo­mnia­ne chu­s­tecz­ka. Skład sub­stan­cji czyn­nych jest dokład­nie taki sam.

Super pomysł

Apli­kuj ok. 10 pry­śnięć na szmat­kę. Zacho­waj jakąś szmat­kę tyl­ko do tego celu. Następ­nie włóż razem z pra­niem do suszar­ki. Powtórz pro­ce­du­rę przed każ­dym suszeniem.

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych środ­ków. Dzię­ki mniej­sze­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucznych.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i wykorzystasz. 
Powsta­nie mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia nasze­go kon­cen­tra­tu wystar­czy mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mie mniej miej­sca w domu niż kla­sycz­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.