Odbarwiacz przypadkowo zafarbowanego prania bawełnianego FINITO

18.90 

SKU: TF0042 Kategoria:

Opis

Cza­sa­mi tak się dzie­je… Kupu­jesz nowe kolo­ro­we ubra­nie, pie­rzesz je razem z czymś bia­łym i wła­śnie to się wyda­rza… Przy­pad­ko­wo zafar­bo­wa­na odzież. Nie zała­muj się. Ostat­nia deska ratun­ku jest tutaj.
Postę­puj zgod­nie z instruk­cją obsłu­gi. Pamię­taj, że nale­ży go użyć NATYCHMIAST po stwier­dze­niu, że Two­je pra­nie zosta­ło zabar­wio­ne! Przy­pad­ko­wo zafar­bo­wa­ne pra­nie? > NATYCHMIAST użyj FINITO. (Wypierz z nim znowu!).
Nie powi­nie­neś prać ponow­nie pra­nia mię­dzy zafar­bo­wa­niem a pro­ce­sem odbar­wia­nia. A zwłasz­cza nie w wyż­szej temperaturze.Dlaczego?Podczas pra­nia zabar­wio­nych tka­nin w wyż­szej tem­pe­ra­tu­rze, mogło­by dojść do sta­bi­li­za­cji kolo­rów pra­nia. A wte­dy odbar­wiacz FINITO nie miał­by szans na przy­wró­ce­nie odzie­ży do pier­wot­ne­go stanu!
Miej ten śro­dek w swo­ich domo­wych zapa­sach! Prze­cho­wuj go na wypa­dek, gdy­byś NATYCHMIAST go potrze­bo­wał. Jeśli będziesz postę­po­wać zgod­nie z zale­ce­nia­mi i instruk­cja­mi, ist­nie­je szan­sa, że oca­lisz przy­pad­ko­wo zabar­wio­ne pranie. 🙂
Pomoc­nik na przy­pad­ko­wo zafar­bo­wa­ne tka­ni­ny. Uży­waj tyl­ko do baweł­ny. Skład­nik deco­lo­ur for­mu­la ma wyso­ką zdol­ność do odbarwiania.