4 FUSION szampon do włosów blond i z pasemkami

10.49 

SKU: FC94641 Kategoria:

Opis

4 FUSION BLONDIE&MELIER SHAMPOO 200 ml Szam­pon zawie­ra­ją­cy kera­ty­nę, Dpan­te­nol, eks­trak­ty z natu­ral­ne­go jedwa­biu i spe­cjal­ne FIOLETOWE PIGMENTY.SZAMPON DO CODZIENNEGO STOSOWANIA, SKUTECZNIE MYJEODŻYWIA. Uży­waj do natu­ral­nych wło­sów blond lub roz­ja­śnia­nych i z pasemkami.

BLONDIE&MELIER do wło­sów blond i z pasemkami

z zawar­to­ścią spe­cjal­nych fio­le­to­wych pig­men­tów usu­wa­ją­cych żół­ty odcień

szcze­gól­nie do wło­sów blond (natu­ral­nych i roz­ja­śnia­nych) oraz platynowych

szam­pon dostar­cza łam­li­wym, roz­ja­śnio­nym wło­som bra­ku­ją­cej wital­no­ści i energii

 “Wybierz szam­pon według dwo­ich potrzeb i zadbaj o sie­bie jak w pro­fe­sjo­nal­nym salonie.…”

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.