4 FUSION szampon dodający objętości

10.49 

SKU: FC94631 Kategoria:

Opis

4 FUSION EXTRA VOLUME SHAMPOO 400 ml.Szampon do wszyst­kich rodza­jów wło­sów zawie­ra­ją­cy kera­ty­nę, D‑pantenol, eks­trak­ty z natu­ral­ne­go jedwa­biu oraz spe­cjal­ny kom­pleks HAIR VOLUME dla zwięk­szo­nej obję­to­ści wło­sów .SZAMPON DO CODZIENNEGO STOSOWANIA, SKUTECZNE MYCIEODŻYWIENIE WŁOSÓW..

HAIR VOLUME COMPLEX

zwięk­sza obję­tość i popra­wia wygląd fryzury

zawie­ra eks­trakt z Gle­dit­schia sinen­sis (gle­di­czja trójcierniowa)z kwia­tu Lamium album (jasno­ta bia­ła), z korze­nia Panax gin­seng (żeń-szeń)

połą­cze­nie tego rodza­ju roślin dzia­ła syner­gi­stycz­nie i popra­wia wital­ność oraz obję­tość włosów

 “Wybierz szam­pon według swo­ich potrzeb i zadbaj o sie­bie jak w pro­fe­sjo­nal­nym salonie.…”
 

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.