PURIFYING genetics sensitive oczyszczający żel do twarzy

19.75 

SKU: FC88001 Kategoria:

Opis

PURIFYING gene­tics sen­si­ti­ve oczysz­cza­ją­cy żel do twa­rzy z eks­trak­tem z ogór­ka i pan­the­no­lem do codzien­ne­go mycia cery, FACE GEL 150 ml.
 

 

Czy wiesz, że oczysz­cza­nie skó­ry jest naj­waż­niej­szym codzien­nym rytu­ałem, zapew­nia­ją­cym sku­tecz­ną pie­lę­gna­cję cery?
Żelo­wa for­mu­ła do codzien­ne­go oczysz­cza­nia twa­rzy sku­tecz­nie usu­wa zanie­czysz­cze­nia, eks­trakt z ogór­ka oczysz­cza i sty­mu­lu­je skó­rę twarzy.

 
 

Sto­so­wa­nie

apli­kuj rano i wie­czo­rem na zwil­żo­ną skó­rę, deli­kat­nie masuj okręż­ny­mi rucha­mi i dokład­nie spłucz. Uni­kaj kon­tak­tu z oczami;
żel jest odpo­wied­ni dla wszyst­kich rodza­jów skó­ry w każ­dym wieku.

 
 

Eks­trakt z ogór­ka i inne cen­ne skład­ni­ki dla odży­wie­nia cery

W opra­co­wy­wa­niu oczysz­cza­ją­ce­go żelu do twa­rzy z linii gene­tics sen­si­ti­ve sku­pi­li­śmy się na wyko­rzy­sta­niu eks­trak­tu z ogór­ka i innych cen­nych skład­ni­ków odżyw­czych i witamin.
Eks­trakt z ogór­ka zawie­ra dużą ilość wita­min, mikro­ele­men­tów i mine­ra­łów, któ­re bio­rą udział w odno­wie komó­rek skó­ry. Cera jest mło­dzień­cza i jasna.
Mocz­nik ma dosko­na­łe wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce i zmięk­cza skórę.
Zawie­ra rów­nież: gli­ce­ry­nę, któ­ra nawil­ża skó­rę i zapo­bie­ga jej wysu­sze­niu oraz pan­te­nol (pro­wi­ta­mi­nę B5).
Nie zawie­ra parabenów.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji drogerii.