Aktywny deo spray do stóp PEDIBACILEX

19.75 

SKU: BB05051 Kategoria:

Opis

PEDIBACILEX gene­tics sen­si­ti­ve DEO SPRAY, odświe­ża­ją­cy spray do stóp, opa­ko­wa­nie 100 ml.
 

Spe­cjal­nie opra­co­wa­ny skład­nik dez­odo­ran­tu w tej kom­po­zy­cji zapo­bie­ga roz­kła­do­wi zapa­chów, któ­re roz­wi­ja­ją się pod­czas powsta­wa­nia potu.
Ten spray naj­le­piej mieć ze sobą w tor­bie lub toreb­ce zawsze pod ręką. Kie­dy tyl­ko jest to potrzeb­ne, wystar­czy kil­ka pry­śnięć po zdję­ciu butów.
Uży­wa­jąc sprayu, znik­ną Two­je nie­przy­jem­ne uczu­cia znik­ną, gdy ścią­gasz buty. I wła­śnie o to chodzi.
Po pro­stu spry­skaj sto­py według potrze­by i możesz być spokojny.

 
 

Super pomysł

Jeśli masz wyjąt­ko­wo potli­we sto­py, zde­cy­do­wa­nie pole­ca­my połą­cze­nie tego sprayu z pro­duk­tem PEDIBACILEX DEO CREAM.
W przy­pad­ku eks­tre­mal­nie pocą­cych się stóp zale­ca­my rów­nież regu­lar­ną wymia­nę wkła­dek do butów. Jest to pod­sta­wa, a wie­lu ludzi to lek­ce­wa­ży. Więk­szość brzyd­kich zapa­chów zosta­je we wkład­kach. Zmień to! Pierz i utrzy­muj buty i wkład­ki w czystości!
Na poce­nie sie może­my nic zara­dzić. Jest to uwa­run­ko­wa­ne gene­tycz­nie. Ktoś poci się bar­dziej, ktoś pra­wie wca­le. Ale może­my sobie z tym radzić, żeby nie mieć nie­przy­jem­nych uczuć. Może­my być świe­zi i czuć się zrelaksowani.

 
“Roz­pyl na nóż­kę, odświe­żysz skórę …”
 

UŻYTKOWANIE

Spry­skaj bose sto­py lub nogi w skar­pet­kach i pry­śnij też do butów.
Bar­dzo szyb­ko wysycha.
Eli­mi­nu­je nie­przy­jem­ny zapach. Wszędzie. 

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.