BELL XXL lampa stołowa, różowo-fioletowa wysokość 62 cm

281.09 

SKU: FC83523 Kategoria:

Opis

BELL lam­pa przy­sto­so­wa­na jest do gwin­tu żarów­ki typu E27, pobór mocy maks. 60W.Maks. wymia­ry lam­py wraz z klo­szem: wyso­kość 62 cm, śred­ni­ca 40 cm, wyso­kość klo­sza: 25 cm.
Cera­micz­na pod­sta­wa opa­trzo­na jest spe­cjal­ną celo­wo popę­ka­ną glazurę,dzięki cze­mu uzy­sku­je efekt antyku.
Nada­je się do oświe­tle­nia wnę­trza salo­nu, sypial­ni, przed­po­ko­ju i innych pokoi w Two­im domu.
Lam­py two­rzą przy­jem­ną atmos­fe­rę i zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne z dba­ło­ścią o szcze­gó­ły tak, aby­aby zado­wo­lić nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klientów.