INTELIGENTNE ŻELAZKO, PAROWEEKRANEM LCD

243.39 

SKU: EL94781 Kategoria:

Opis

INTELIGENTNE ŻELAZKO PAROWEEKRANEM LCD
LCD DIGITRON ANTICALC inte­li­gent­ne żelaz­ko paro­we, sto­pa pokry­ta powło­ką cera­micz­ną BIOPAN®.  Żelaz­ko ma rów­no­mier­nie roz­miesz­czo­ne dysze uwal­nia­ją­ce parę. Sto­pa żelaż­ka cha­rak­te­ry­zu­je się wyso­ką odporn­ścią na zary­so­wa­nia i jest naezwy­kle łatwa w czyszczeniu.
Posia­da wyraź­ny wyświe­tlacz LCD z intu­icyj­nym usta­wia­niem tem­pe­ra­tu­ry i rodza­ju takniny.
Żelaz­ko posia­da spe­cjal­ny filtr zapo­bie­ga­ją­cy osa­dza­niu się wap­nia, dzię­ki temu moż­na sto­so­wać wodę z kranu.
ANTI DRIP sys­tem zapew­nia dosko­na­ły efekt pra­so­wa­nia deli­kat­nych tka­nin w niskich tem­pe­ra­tu­rach. Sto­pa żelaz­ka wychła­dza się do punk­tu w któ­rym nie jest wytwa­rza­na para. Sys­tem ANTI DRIP zapo­bie­ga nie­po­żą­da­ne­mu wycie­ko­wi wody z żelaz­ka. • ANTICALC funk­cja auto­ma­tycz­nie zmięk­cza wodę w zbior­ni­ku, zapo­bie­ga odkła­da­niu się kamie­nia i osa­du z wap­nia. Nie bru­dzi ubrań, moż­na uży­wać wodę z kra­nu. • funk­cja AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA zasi­la­nia • moż­li­wość pra­so­wa­nia z uży­ciem i bez uży­cia pary • duży otwór uła­twia wle­wa­nia wody • pojem­ność zbior­ni­ka: 300 ml
Wymiary:
Wyświe­tlacz LCD oko­ło 27×21 mm, posia­da pokrę­tło do pre­cy­zyj­ne­go usta­wia­nia ilo­ści pary. Cał­ko­wi­te wymia­ry: 12,5 x 14 x 29 cm, wymia­ry sto­py 12 x 24 cm.
Para­me­try techniczne:
· Wyrzut pary do 200 g na minu­tę · Dłu­gość prze­wo­du zasi­la­ją­ce­go 198 cm · Moc: 2500 W