Głowica wymienna do sonicznego oczyszczacza twarzy

18.90 

SKU: EL83382 Kategoria:

Opis

SONISSIMO Wymien­na gło­wi­ca do sonicz­ne­go oczysz­cza­cza twa­rzy wraz z osło­ną ochron­ną z serii SYSTEMAT.Maks. wymia­ry: 5 x 4,5 x 6 cm.
Gło­wi­ca ze 150 000 ultra­de­li­kat­nych i mięk­kich włó­kien (cień­szych niż włos),zapewniających ide­al­ne oczysz­cza­nie cery bez mecha­nicz­ne­go ście­ra­nia i uszko­dzeń spo­wo­do­wa­nych nie­ostroż­nym czyszczeniem.
 
“Włók­na nie obra­ca­ją się, ale wibru­ją z dużą czę­sto­tli­wo­ścią 10 000 oscy­la­cji na minutę.…”
Ta meto­da jest wyjąt­ko­wo deli­kat­na dla skó­ry, ale jed­no­cze­śnie sku­tecz­na i usu­wa wszel­kie­za­nie­czysz­cze­nia z porów.Głównym powo­dem cery pro­ble­ma­tycz­nej jest nie­do­sta­tecz­na higie­na – po regu­lar­ny­mo­czysz­cza­niu pozo­sta­ło­ści maki­ja­żu, sebum i zanie­czysz­czeń pozo­sta­ją w porach i zaty­ka­ją je.Dokładnie oczysz­czo­na skó­ra lepiej wchła­nia skład­ni­ki odżyw­cze z tle­nu i z kre­mów kosmetycznych,których zwy­kle uży­wasz. Zale­ca­my sto­so­wa­nie serum z serii GENETICS w zależ­no­ści od rodza­ju skóry.
SONICZNA TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA CERY• włók­na sonicz­ne wibru­ją z wyso­ką czę­sto­tli­wo­ścią• mak­sy­mal­nie łagod­na dla skó­ry i jed­no­cze­śnie skuteczna,nie moż­na zastą­pić ręcz­nym oczysz­cza­niem• usu­wa wszyst­kie zanie­czysz­cze­nia głę­bo­ko w porach
ŁATWAUŻYCIU• usu­wa obumar­łe komór­ki naskór­ka, maki­jaż, reszt­ki sebum i zanie­czysz­cze­nia w porach• odblo­ko­wu­je pory
MASUJE SKÓRĘPOPRAWIA JEJ KRĄŻENIE• wspo­ma­ga krą­że­nie krwi i meta­bo­lizm• poma­ga wygła­dzić zmarszczki
GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE CERY• dokład­nie oczysz­czo­na cera lepiej wchła­nia skład­ni­ki odżyw­cze• efek­tem jest ogól­ne zmięk­cze­nie skó­ry• przy­wra­ca twa­rzy zdro­wy kolo­ryt i witalność
EFEKTYWNE ODTŁUSZCZANIE SKÓRY• poma­ga zwal­czać trą­dzik• sku­tecz­nie usu­wa powierz­chow­ne sebum
Kupu­ją­cy akcep­tu­je, że nie może sko­rzy­stać z pra­wa do odstą­pie­nia od umo­wy (zwrot roz­pa­ko­wa­nych towa­rów) w cią­gu 30 dni, jeśli pro­dukt z serii SONISSIOMO zosta­nie roz­pa­ko­wa­ny, a opa­ko­wa­nie naru­szo­ne. W takim przy­pad­ku odstą­pie­nie od umo­wy (zwrot roz­pa­ko­wa­ne­go towa­ru) nie jest moż­li­we, ponie­waż jest to pro­dukt, któ­ry nie pozwa­la na jego zwrot ze wzglę­dów higie­nicz­nych zgod­nie z § 1837 Kodek­su Cywil­ne­go (nie­moż­li­we jest wyko­rzy­sta­nie towa­ru przez inną oso­bę / inne­go kupu­ją­ce­go w odnie­sie­niu do ogól­nych zasad higie­ny i ochro­ny zdro­wia). Pro­si­my kupu­ją­cych, aby mie­li ten fakt na uwa­dze. Dzię­ku­je­my za zrozumienie.

Okres gwa­ran­cji 24 miesiące.