PIQUÉ POLO koszulka

107.23 

SKU: FC7669M Kategoria:

Opis

Baweł­nia­na koszul­ka polo 280 g / m² gęstość ście­gu na metrze kwa­dra­to­wym, przy­po­mi­na piko­wa­nie. Jest wyko­na­na głów­nie z baweł­ny lub włók­na wisko­zy. Wyko­nu­je się z niej ory­gi­nal­ne koszul­ki polo. Nasza kolek­cja Piqu­éPo­lo wyko­rzy­stu­je wyłącz­nie piko­wa­ną baweł­nę o gęsto­ści 280 g / m² (w naszej ofer­cie więk­szość ubrań ma gęstość ście­gu 180 g / m²).
Zale­tą takie­go roz­wią­za­nia jest (280 g / m²) trwa­łość ( nawet po wie­lo­krot­nym pra­niu) i dużo lep­sze wchła­nia­nie wilgoci.
Z przo­du znaj­du­je się wyha­fto­wa­ny mono­gram, na pra­wym ręka­wie deko­ra­cyj­na apli­ka­cja. Dwa ele­ganc­kie guzi­ki przy koł­nie­rzu. Prąż­ko­wa­ne man­kie­ty i koł­nierz. Wygo­dę zapew­nie­nia wyso­ka chłon­ność mate­ria­łu. Wyko­na­no ze 100% baweł­ny pique 280 g / m². Mate­riał cechu­je wyso­ka trwa­łość, nawet po wie­lu praniach.
W roz­mia­rach M, L, XLXXL.