SAMOLUX® ręczna zamiatarka do twardych podłóg

94.90 

SKU: FC27711 Kategoria:

Opis

SAMOLUX® ręcz­na zamia­tar­ka odpo­wied­nia do pod­łóg twar­dych, prak­tycz­ny skła­da­ny uchwyt.Połączenie meta­lu i moc­ne­go two­rzy­wa sztucznego. 

3w1 pomy­sło­we połą­cze­nie mio­tły, szu­fel­ki i kosza na na śmieci!

 

Dla­cze­go war­to kupić ręcz­ną zamiatarkę?

to spraw­dzo­ny przez lata system
przy sprzą­ta­niu nie będzie ogra­ni­czać Cię żaden kabel
czysz­czą­ca gło­wi­ca szczot­ko­wa z dwie­ma bocz­ny­mi szczot­ka­mi obro­to­wy­mi, któ­re wymio­tą brud z rogów
zamia­ta­nie jest łatwiej­sze niż z cięż­kim odku­rza­czem lub miotłą
 jest sta­le w zasię­gu ręki
 łatwa mani­pu­la­cja koło mebli
 skła­da­ny uchwyt

 
Rota­cja o 360°

w spodniej czę­ści gumo­wa szpa­tuł­ka i mikro ściereczka
w tyl­nej czę­ści otwie­ra­ny kosz na śmie­ci dla łatwe­go opróżniania

 

Wymia­ry: spodnia część zamia­tar­ki 30,5 x 18 x 6 cm, dłu­gość uchwy­tu 88 cm, wyso­kość cał­ko­wi­ta 95 cm.