1+1 GRATIS naturalny spray do jamy ustnej o smaku mentolu MENTHOL & FRESH

19.75 

SKU: FC25734C Kategoria:

Opis

ZESTAW 1+1 GRATIS natu­ral­ny zio­ło­wy spray do jamy ust­nej o sma­ku men­to­lu MENTHOL & FRESH, 30 + 30 ml.

 PERFEKCYJNA DŁUGOTRWAŁA ŚWIEŻOŚĆ!

Natu­ral­ny spray do ust MENTHOL & FRESH

zawie­ra spraw­dzo­ne sub­stan­cje natu­ral­ne (olej­ki esen­cjo­nal­ne, zio­ło­we ole­je ete­rycz­ne oraz ekstrakty)
men­tol, eks­trak­ty z mię­ty pie­przo­wej, ole­jek goź­dzi­ko­wy, ole­jek tymian­ko­wy, ole­jek anyżowy
eli­mi­nu­je nie­przy­jem­ny zapach z ust i utrzy­mu­je świe­ży oddech
jest sło­dzo­ny cukrem brzo­zo­wym (ksy­li­to­lem) oraz ste­wią = NIE POSIADA CUKRU
pozo­sta­wia przy­jem­ny posmak w ustach

Dla kom­for­to­we­go poczu­cia sto­suj o dowol­nej porze dnia.

Czy wiesz, że…

ole­jek goź­dzi­ko­wy wraz z eks­trak­ta­mi z mię­ty pie­przo­wej nie tyl­ko odświe­ża­ją oddech, ale mają rów­nież świet­ne dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz anty­sep­tycz­ne i w ten spo­sób aktyw­nie wal­czą z prze­ro­stem bak­te­rii eli­mi­nu­jąc nie­przy­jem­ny zapach z ust.

Nie zawie­ra para­be­nów, tri­klo­sa­nu, cukru, sacha­ry­ny, barw­ni­ków syn­te­tycz­nych, kon­ser­wan­tów chemicznych.