2+1 ZESTAW naturalny płyn do jamy ustnej o smaku mentolu, DEDRA DENT, REFRESHING MENTHOL

30.73 

SKU: FC25731S Kategoria:

Opis

Czy wiesz, że…Stosowany dwa razy dzien­nie zapew­nia trwa­łe uczu­cie świe­że­go oddechu.

Natu­ral­ny płyn do ust zawiera:

SODIUM HYALURONATE: spraw­dzo­ny śro­dek do rege­ne­ra­cji, zna­ny ze swo­ich wła­ści­wo­ści nawilżających
PENTIOL GREEN+ TM jest sub­stan­cją nawil­ża­ją­cą i kon­dy­cjo­nu­ją­cą. Ponad­to skład­nik ten oka­zał się sku­tecz­ny prze­ciw­ko droż­dżom, ple­śniom i bak­te­riom jako alter­na­ty­wa dla kla­sycz­nych  konserwantów
STEVIA REBAUNDIA LEAF EXTRACT: sło­dzik i sub­sty­tut cukru z liści roślin­nych typu Ste­via rebau­dia­na, pocho­dzą­cych z Bra­zy­lii i Para­gwa­ju, smak ste­wii ma wol­niej­szy począ­tek i dłuż­sze trwa­nie niż cukier
MENTOL: : natu­ral­ny ole­jek ete­rycz­ny, prze­waż­nie z mię­ty polnej, rosną­cej w Indiach

 

WSZYSTKO DLA ZDROWYCH ZĘBÓWDZIĄSEŁ!

 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki two­rzą two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.