ZESTAW 1+1 naturalna łagodnie wybielająca pasta do zębów WHITE & SILVER z Omyadentem®

37.90 

SKU: FC25726S Kategoria:

Opis

ZESTAW 1+1 natu­ral­na łagod­nie wybie­la­ją­ca pasta do zębów WHITE & SILVER z Omy­aden­tem®, 100 + 100 ml.

Dzia­ła­nie wybie­la­ją­ce pasty WHITE & SILVER jest na natu­ral­nej bazie, dla­te­go pasta prze­zna­czo­na jest do dłu­go­trwa­łe­go sto­so­wa­nia bez obaw o uszko­dze­nie szkli­wa zębów.

Natu­ral­na pasta do zębów WHITE & SILVER XXL opa­ko­wa­nie 100 ml zawiera:

skład­nik Omy­adent® z natu­ral­nym hydroksyapatytem
bazę o drob­nej ście­ral­no­ści wapie­nia, któ­ra znacz­nie lepiej absor­bu­je zanieczyszczenia
ole­jek goź­dzi­ko­wy z mię­tą i ole­jek z czer­wo­nej pomarańczy
sło­dzo­no ste­wią i cukrem brzo­zo­wym (ksy­li­tol)

 O wraż­li­we zęby i dzią­sła dba ole­jek goź­dzi­ko­wy z mię­tą i  jesz­cze natu­ral­ny ole­jek z czer­wo­nej pomarańczy

Ta łagod­na, natu­ral­na, wybie­la­ją­ca pasta do zębów ze skład­ni­kiem wybie­la­ją­cym NIE ZAWIERA: krze­mion­ki, sodu ani innych kwa­sów, któ­re przy dłu­go­trwa­łym sto­so­wa­niu uszka­dza­ją szkli­wo zębów.

Pasta do zębów nie zawie­ra skład­ni­ka pie­nią­ce­go SLS, SLES, Para­be­nów, tri­klo­sa­nu, chlor­hek­sy­dy­ny, sacha­ry­ny, barw­ni­ków syn­te­tycz­nych, flu­oru i kon­ser­wan­tów chemicznych.

Chcesz mieć pia­ny buzię peł­ną? Dodaj pasty mia­rę jedną.

50 % RECYKLINGOWANEGO PLASTIKU
Do pro­duk­cji tuby wyko­rzy­sta­ne zosta­ło 50 % pla­sti­ku pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu w czy­sto spo­żyw­czej jako­ści. MYŚLIMY EKOLOGICZNIE.