SAKAI 67 CHEF nóż szefa kuchni

458.69 

SKU: FC20112 Kategoria:

Opis

SAKAI 67 CHEF nóż sze­fa kuch­ni. Dłu­gość ostrza: 200 mm, dłu­gość cał­ko­wi­ta: 325 mm, gru­bość ostrza: 2,5 mm. Waga: 230 g.

SAKAY 67 lay­ers DAMASCUS JAPAN STEEL

ostrze noża jest wyko­na­ne ręcz­nie z 67 warstw dama­sceń­skiej sta­li japońskiej;
posia­da luk­su­so­wy wzór struk­tu­ral­ny, któ­ry został stwo­rzo­ny przez nawar­stwia­nie i prze­no­sze­nie sta­li o róż­nych zawar­to­ściach węgla;
nóż jest per­fek­cyj­nie ostry i dwustronny;
ergo­no­micz­na ręko­jeść uwy­ko­na­na z mate­ria­łu MICARTA, któ­ry zawie­ra włók­no lnia­ne i żywi­cę, swo­ją struk­tu­rą przy­po­mi­na drewno;
ostrze i ręko­jeść two­rzą jed­ną całość, a zatem nie ma ryzy­ka, że ostrze wypad­nie z uchwy­tu, jak w przy­pad­ku tanich noży.

Micar­ta zasto­so­wa­na na rącz­ce jest trwa­łym wie­lo­war­stwo­wym mate­ria­łem, któ­ry zawie­ra włók­no lnia­ne i żywi­cę, a swo­ją struk­tu­rą przy­po­mi­na drew­no. W nożach jest popu­lar­na ze wzglę­du na swo­ją wytrzy­ma­łość i odpor­ność. Ręko­jeść jest stwo­rzo­na w kom­bi­na­cji ze sta­lą nie­rdzew­ną (430 s /s).
“Kon­struk­cja noża i mate­riał są spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne do codzien­ne­go kro­je­nia i sie­ka­nia dużej ilo­ści jedzenia…”