Dwufazowa superosełka otrzałka do noży

46.26 

SKU: DA24351 Kategoria:

Opis

Oseł­ka z dwo­ma stop­nia­mi ostrze­nia (kar­bi­do­we i cera­micz­ne lame­le) dla osób pra­wo- i lewo­ręcz­nych, ostry kąt 15 °- 45 °.Wyko­na­na z wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go i sili­ko­nu, lame­le z węgli­ka i ceramiki.
ERGONOMICZNAKOMPAKTOWA!…”
 

DWUSTOPNIOWE OSTRZENIE:

1. STOPIEŃDLA MOCNEGO OSTRZENIA
COARSE węglik = oko­ło raz na 6 mie­się­cy, naostrzy tępe krawędzie!

2. STOPIEŃDLA DELIKATNEGO OSTRZENIAFINE cera­mi­ka = oko­ło raz w tygo­dniu, możesz doostrzać w następ­stwie pierw­sze­go stopnia.

 
Wymia­ry: 12 x 4 x 11 cm.