EDP woda perfumowana FUTURE MEN® PLATINUM 100 ml

94.90 

SKU: FC0740 Kategoria:

Opis

 

PLATINUM
to świe­ży, męski, drzew­ny zapach, w któ­rym skry­wa się man­da­ryn­ka, poma­rań­cza, limon­ka i ele­mi. Wykoń­cze­nie sta­no­wi połą­cze­nie cedru, paczu­li, wani­lii, mchu i ambry.

Typ zapa­chu: męski, świe­ży, drzewny
Gło­wa: man­da­ryn­ka, poma­rań­cza, limon­ka, elemi
Ser­ce: gera­nium, ele­mi, ambra, cytrusy
Pod­sta­wa: cedr Texas, paczu­la, wani­lia, mech, ambra

EAU DE PARFUM woda per­fu­mo­wa­na FUTURE MEN® PLATINUM 100 ml
 

 

Seria FUTURE MEN® PLATINUM jest opra­co­wa­na w ści­słej spół­pra­cy z cze­skim bar­ber­sho­pem PHENOMENAL.Wonne kom­po­zy­cje były sta­ran­nie łączo­ne tak, aby spro­stać wyso­kim wyma­ga­niom naszych klien­tów. TESTOWANO NA FACETACH!
Wystar­czy tyl­ko kil­ka pry­śnięć na dło­nie, cia­ło lub wło­sy. Poczu­jesz jedy­nie pięk­ny zapach. Aro­mat, któ­ry będziesz roz­prze­strze­niać dalej wokół siebie….

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.