EDP woda perfumowana FUTURE MEN® ORIGINAL 100 ml

94.90 

SKU: FC0736 Kategoria:

Opis

 

ORIGINAL

Typ zapa­chu: drzew­ny, cytru­so­wy, miętowy
Gło­wa: grejp­fru­it, mandarynka
Ser­ce: gera­nium, jaśmin, mięta
Pod­sta­wa: drze­wo san­da­ło­we, drze­wo cedro­we, piżmo

EAU DE PARFUM woda per­fu­mo­wa­na FUTURE MEN® ORIGINAL 100 ml
 

 

Wystar­czy tyl­ko kil­ka pry­śnięć na dło­nie, cia­ło lub wło­sy. Poczu­jesz jedy­nie pięk­ny zapach. Aro­mat, któ­ry będziesz roz­prze­strze­niać dalej wokół siebie….

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.