PARFUM ESSENCE lila fashion, skoncentrowana esencja zapachowa

24.29 

SKU: FC0391 Kategoria:

Opis

 
          

INNOWACJA, o 30 % PERFUM WIĘCEJ!

 
Zen Therapy
egzo­tycz­na woń z akcen­tem imbi­ru i tajem­ni­czą przyprawą.

 PARFUM ESSENCE won­na esen­cja o wyso­kiej zawar­to­ści sub­stan­cji zapa­cho­wych 100 ml. 
 

Esen­cja per­fum jest odpo­wied­nia do aro­ma­lamp, gdzie za pomo­cą świecz­ki docho­dzi do odpa­ro­wa­nia won­ne­go olej­ku z misy. Ilość esen­cji wybie­rasz dokład­nie według wła­snych upodo­bań. Kie­dy ją dodasz, zapach będzie bar­dziej inten­syw­ny. Kie­dy zno­wu olej­ku ubę­dzie, wte­dy zapach będzie delikatniejszy.Esencja per­fum jest spe­cjal­nie opra­co­wa­na, aby dobrze roz­pusz­czać się w wodzie. Jest to głów­na zale­ta w prze­ci­wień­stwie do zwy­kłych sub­stan­cji zapa­cho­wych, któ­re nie są roz­pusz­czal­ne w wodzie.

 
 

 

Moż­na sto­so­wać rów­nież w dyfu­zo­rach sonicz­nych, prze­zna­czo­nych do nawil­ża­nia powie­trza wodą, któ­re możesz jed­no­cze­śnie wyko­rzy­stać do roz­pro­wa­dze­nia sub­stan­cji zapa­cho­wych. Zapo­znaj się z instruk­cją obsłu­gi swo­je­go urządzenia.

 
 

 

Esen­cja per­fum może być rów­nież uży­ta na Pot-Pour­ri, któ­re już nie pach­nie. Nie musisz go wyrzu­cać. Zaapli­kuj odpo­wied­nią ilość esen­cji do pot-pour­ri. Możesz zro­bić to ponow­nie z wybra­ną kom­po­zy­cją zapa­cho­wą. To wła­ści­wie recy­kling / ponow­ne uży­cie cze­goś, co w prze­ciw­nym razie by się wyrzuciło.Po co pozby­wać się cze­goś, kie­dy wystar­czy tyl­ko kil­ka kro­pli Par­fum Essen­ce i Pot-Pour­ri nadal pachnie?

 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 
 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych środ­ków. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych arty­ku­łach z super­mar­ke­tu zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej obję­to­ści cie­czy i opła­cal­no­ści produktu.Dzięki mniej­szym pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niom nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów pla­sti­ko­wych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze /połowiczne opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca w kuch­ni niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.