Podpierany pięciopiętrowy regał bambusowy GoEco®

281.09 

SKU: DA7191 Kategoria:

Opis

ŚWIEŻA, NOWOCZESNA FORMA, KTÓRA PODKREŚLI WYGLĄD KAŻDEGO WNĘTRZA.
PRASOWANY BAMBUS. Łody­gi bam­bu­sa są pra­so­wa­ne pod dużym ciśnie­niem. Tak prze­two­rzo­ny bam­bus jest bar­dzo trwa­ły, nie­zwy­kle soli­dy i prak­tycz­nie nie­znisz­czal­ny. Bam­bus pod­da­ny dzia­ła­niu wyso­kie­go ciśnie­nia jest rów­nież sto­so­wa­ny do pro­duk­cji wytrzy­ma­łych podłóg.
Meble bam­bu­so­we dostar­cza­my roz­mon­to­wa­ne, wraz z instruk­cją łatwe­go mon­ta­żu oraz mocowaniami.