Przyrząd do usuwania zmechaceń z tekstyliów CICIKOŻER

46.26 

SKU: EL78167 Kategoria:

Opis

 

Dla­cze­go war­to kupić CICIKOŻER

nie musisz wyrzu­cać sta­rych ubrań, sku­tecz­nie usu­niesz grud­ki i będą jak nowe;
dzię­ki zin­te­gro­wa­nej bate­rii możesz go uży­wać zarów­no w domu, jak i w podróży;
bar­dzo łatwy w uży­ciu i czyszczeniu;
usu­nię­te reszt­ki pozo­sta­ją w pojem­ni­ku, któ­ry moż­na wygod­nie opróż­nić i natych­miast kon­ty­nu­ować pracę;
w zesta­wie rów­nież koń­ców­ka do tka­nin z wyż­szym włosiem.

EFEKTYWNIE USUWA SUPEŁKI, NITKIGRUDKI ZE WSZYSTKICH RODZAJÓW TKANIN …”
Dzię­ki zin­te­gro­wa­nej bate­rii nie musisz cią­gle kupo­wać i zmie­niać baterii.
Łado­wa­nie za pomo­cą kabla USB do el. sie­ci 220 V (w zesta­wie). Świetl­na sygna­li­za­cja łado­wa­nia oraz pracy.
W zesta­wie instruk­cja obsługi.Wykonany z wytrzy­ma­łe­go pla­sti­ku i metalu.Średnica 8 cm, wyso­kość w zależ­no­ści od usta­wie­nia uchwy­tu 10,5 – 14 cm.