Oczyszczacz parowy z bogatym wyposażeniem PARDOMAX 1500 ml

564.19 

SKU: EL27991 Kategoria:

Opis

Świet­ny pomoc­nik „do wszystkiego“
Z łatwo­ścią pomo­że Ci wyczy­ścić fugi mię­dzy płyt­ka­mi, osa­dy w pie­kar­ni­ku, pora­dzi sobie z grzej­ni­ka­mi żeber­ko­wy­mi i pła­ski­mi, pomo­że Ci wyczy­ścić tak­że okna, zle­wy kuchen­ne, wan­ny, umy­wal­ki, bate­rie a tak­że musz­le WC.……

2x WIĘKSZY ZBIORNIK 1500 ml!“OCZYSZCZACZ PAROWY, z któ­rym Two­je sprzą­ta­nie nabie­rze nowe­go wymiaru…”

 
Czy wiesz, że…

czysz­cze­nie parą nie­za­wod­nie usu­wa wiru­sy i bakterie.

Super tak­że do prasowania

w zesta­wie prak­tycz­ny uchwyt na wie­szak, na któ­ry moż­na odło­żyć też koń­ców­kę do prasowania
Two­je pra­so­wa­nie nabie­rze nowe­go wymiaru
pra­so­wa­nie parą jest efek­tyw­ne i proste

MOŻLIWOŚĆ REGULACJI CIŚNIENIA PARY

 

obję­tość zbior­ni­ka na wodę 1500 ml (dla uzy­ska­nia ide­al­nej pary napeł­nij 500 do 1200 ml wody)
pozy­cja par­ko­wa­nia dyszy podłogowej
na dole kół­ko rota­cyj­ne dla łatwej mani­pu­la­cji i dwa duże koła
pisto­let paro­wy z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
moż­li­wość regu­la­cji ciśnie­nia pary
wskaź­nik LED pary

MAKSYMALNE WYPOSAŻENIE O WARTOŚCI 360 zł

 

Para­me­try techniczne

Ciśnie­nie pary
4 bary

Pobór mocy
2000 W

Napię­cie
220V240V/50 – 60Hz

Waga urzą­dze­nia
ok. 3,5 kg

Dłu­gość kabla
ok. 270 cm

Dłu­gość węża wraz z pisto­le­tem parowym
180 cm

Wymia­ry oczyszczacza:
24 x 38 x 26 cm

 
Okres gwa­ran­cji 24 miesiące.
W zesta­wie instruk­cja obsłu­gi w języ­ku polskim.