Ręczny oczyszczacz parowy 400 ml, z bogatym wyposażeniem PARDOM®

151.86 

SKU: EL33171 Kategoria:

Opis

Świet­ny pomoc­nik „do wszystkiego“ 👌
Z łatwo­ścią pomo­że Ci wyczy­ścić fugi mię­dzy płyt­ka­mi, osa­dy w pie­kar­ni­ku, pora­dzi sobie z grzej­ni­ka­mi żeber­ko­wy­mi i pła­ski­mi, pomo­że Ci wyczy­ścić też okna, zle­wy kuchen­ne, wan­ny, umy­wal­ki, bate­rie a tak­że musz­le WC.……
Super rów­nież do prasowania.

OCZYSZCZACZ PAROWY, z któ­rym Two­je sprzą­ta­nie nabie­rze nowe­go wymiaru…”

 
Czy wiesz, że…

czysz­cze­nie parą nie­za­wod­nie usu­wa wiru­sy i bakterie.

Ciśnie­nie pary 3,5 BAR!

 

pojem­ność zbior­ni­ka na wodę 400 ml (dla uzy­ska­nia ide­al­nej pary dodaj 300 do 350 ml wody)
zawór bezpieczeństwa
na uchwy­cie prze­łącz­nik pary i bezpiecznik
wskaź­nik pary LED 

 

 MAKSYMALNE WYPOSAŻENIEWARTOŚCI 124,90 zł 

 

 
 
 

Para­me­try techniczne:

Ciśnie­nie pary
3,5 bara

Pobór mocy
1200 W

Napię­cie
220V-240V / 50–60Hz

Waga urzą­dze­nia
ok. 1 kg

Dłu­gość kabla
ok. 480 cm

Dłu­gość dodat­ko­we­go węża
ok. 50 cm

Wymia­ry myjki:
30 x 15 x 22 cm

 
Okres gwa­ran­cji 24 miesiące.
W zesta­wie instruk­cja obsłu­gi w języ­ku polskim.