Foliochron, na folię spożywczą i aluminiową

12.90 

SKU: DA93892 Kategoria:

Opis

Pla­sti­ko­wa osło­na na folię alu­mi­nio­wą z ostrym zakoń­cze­niem. Wyko­na­na z moc­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Nada­je się do zmy­war­ki. Wymia­ry: 33,5 x 8 x 5 cm. Przy­tnie folię spo­żyw­czą i alu­mi­nio­wą. Rol­ki o wymia­rach do 31 x 4,5 cm miesz­czą się w osło­nie. Zatrzask po obu stro­nach by nie wypa­dła na zewnątrz.