Kapciopolerki” obuwie czyszczące dziecięce

37.90 

SKU: DA9120 Kategoria:

Opis

Kap­cie do pole­ro­wa­nia 1 para, roz­miar 31–35 (dłu­gość wkład­ki ok. 22,5 cm).

Od spodu jest naszy­ta gęsta SASANKA, jaką znasz z naszych innych pro­duk­tów, któ­ra zbie­ra zanie­czysz­cze­nia ze wszyst­kich gład­kich powierzch­ni. Nigdy wię­cej śla­dów stóp na Two­ich pane­lach lub płytkach!
Odpo­wied­nie rów­nież do łazien­ki, ponie­waż się nie ślizgają.
Są to naj­bar­dziej higie­nicz­ne kap­cie, bo po każ­dym uży­ciu- moż­na je wyprać w tem­pe­ra­tu­rze 40 °C.