Kosmetyczne lusterko powiększające z podświetleniem LED

112.99 

SKU: EL9127 Kategoria:

Opis

Lustro jest dwu­stron­ne. Z jed­nej stro­ny poka­zu­je nor­mal­nie, a z dru­giej powięk­sza. Doce­nisz to w przy­pad­ku potrze­by szcze­gó­ło­we­go pod­glą­du na cerę pod­czas two­rze­nia maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji. Wbu­do­wa­ne świa­tło dzien­ne LED wokół lustra z obu stron.
 “NORMALNE i 5cio-KROT­NIE POWIĘKSZAJĄCE…”
Luster­ko kosme­tycz­ne z 5‑krotnym powięk­sze­niem w atrak­cyj­nym wzor­nic­twie z oświe­tle­niem LED uła­twi Ci korek­ty kosme­tycz­ne, nie­zbęd­ny doda­tek dla każ­dej kobie­ty, z przy­ci­skiem ON / OFF, obro­to­we, dwu­stron­ne. Chro­mo­wa­na powierzch­nia z per­ło­wym wykończeniem.
Zasi­la­ne bate­ria­mi 3xAA (brak w zestawie).Wymiary: śred­ni­ca powierzch­ni lustra 11 cm, śred­ni­ca powierzch­ni lustra z oświe­tle­niem LED 13,4 cm, cał­ko­wi­te 18 x 9 x 20 cm.