Kamienie dekoracyjne

8.05 

SKU: DA9007 Kategoria:

Opis

Waga ok. 500 g.Wymiary opa­ko­wa­nia: 20 x 14 cm.
Słu­żą do wytwo­rze­nia pięk­nych deko­ra­cji w prze­zro­czy­stych i kolo­ro­wych naczy­niach, do ozdo­by doni­czek, wypeł­nie­nia świecz­ni­ków, do ude­ko­ro­wa­nia świą­tecz­ne­go stołu,aranżacji kwia­to­wych (sztucz­nych i żywych), czy do two­rze­nia wzo­rów lub mandali…
Poświęć sobie czas i zanurz się w spo­koj­nym relak­sie, dzie­cię­cej­za­ba­wie i uwol­nie­niu kre­atyw­no­ści przy two­rze­niu waria­cji piaskowych.Piękne kom­po­zy­cje stwo­rzysz w połą­cze­niu ze świe­ca­mi, plastikami,kwiatami i suchy­mi dekoracjami…