PRZYBORNOŚ stojak na sztućce i przybory do pisania

18.90 

SKU: DA84351 Kategoria:

Opis

PRZYBORNOŚ WIADRO sto­jak na sztuć­ce z uchwy­tem i wyj­mo­wa­ną prze­gro­dą wewnętrzną.Z wyso­kiej jako­ści wytrzy­ma­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Maks. śred­ni­ca 12 x wys. 12,5 cm.

 

 

wyko­rzy­stasz go rów­nież  jako ory­gi­nal­ny pojem­nik na dłu­go­pi­sy, mar­ke­ry, nożyczki …
może być uży­wa­ny nie tyl­ko do prze­cho­wy­wa­nia sztuć­ców, ale tak­że do ich prze­no­sze­nia na przy­ję­cie w ogro­dzie lub uroczystości.